Số TK : 1000.0000.9417

Tại : Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Hà Nội.

Chủ TK  : Hoàng Thị Thu Huyền